Cement

Holcim-logo    200px-Cemex logo.svg  titan-logo 

Cement je građevinski vezivni materijal - fini sivi prah dobiven usitnjavanjem i pečenjem vapnenca i lapor. Koristi se za dobivanje mortova, žbuka i betona kada se miješa u određenim omjerima s agregatima i vodom.